MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

  VEDTÆGTER

§ 1. Klubbens navn.: Motorpsyk.2000
Klubbens navn er Motorpsyk 2000 og har hjemsted i Århus -
På nuværende tidspunkt har klubben postadresse: Skovagervej 2, 8240 Risskov

§ 2. Formål
Klubbens formål er, at give motorcykelejere og -interesserede mulighed for at tage del i et fællesskab og sammenhold omkring motorcykler, samt at fa mulighed for at udveksle erfaring omkring motorcykler.
Endvidere er det klubbens formål at arrangere fælles motorcykeloplevelser for medlemmerne, herunder ture og socialt samvær. Klubben vil bestræbe sig på at fremvise et godt eksempel på motorcyklister og derved opretholde et godt forhold til, samt fremme forståelsen for, motorcyklister i den øvrige befolkning.

§ 3. Medlemskab
Medlemskab er for alle ansatte i psykiatrien i Århus Amt, der vil efterleve formålsparagraffen og er i besiddelse af gyldigt MC. Kørekort.
Alle medlemmer har mulighed for, at melde et gæstemedlem, udenfor psykiatrien, ind i klubben.
Gæstemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen.
Hvis et medlem ikke kan indordne sig under klubbens regler, kan bestyrelsen bestemme, om vedkommende skal fratages medlemskabet.
For nye medlemmer er der er prøvetid på 3 måneder.
Medlemmer må ikke bære rygmærker.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsattes ved den årlige generalforsamling, og betales ved indmeldelse, og derefter 1 gang årligt.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

 • Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts.
 • Indkaldelsen skal ske skriftlig til alle medlemmer med mindst 1 måneds varsel, og indeholde dagsorden og regnskab.
 • Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Afstemning skal ske skriftlig, såfremt 1 medlem ønsker det.
 • Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.
 • Alle øvrige sager afgøres ved almindelig stemmeflertal.
 • Der indkaldes med følgende dagsorden.
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Diverse udvalg aflægger beretning.
 4. Kassereren aflægger regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 213 af klubbens medlemmer stiller skriftlig krav herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er stillet og indvarsles som ordinær generalforsamling

§ 7. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer der vælges for 2 år af gangen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv med formand, kasserer og 3 menige medlemmer
Kun medlemmer der er til stede ved generalforsamlingen, eller har givet skriftlig tilsagn forinden, kan vælges til bestyrelsen.
Klubbens interesser varetages af bestyrelsen, der dog ikke kan forpligte medlemmerne økonomisk ud over det fastsatte årlige kontingent
Videregående dispositioner er kun bindende for klubben med generalforsamlingens forudgående samtykke.
Bestyrelsen hæfter kun for den formue der er i foreningen.
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt.
Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt flertal af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer

§ 8. Regnskab
Klubbens regnskab følger kalenderåret.
Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 23.august 2000 til den 31. December 2000.

§ 9. Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen skal træffes på samme måde som ved vedtægtsændringer.

Vedtaget den 23. august 2000

Formandens underskrift

                             Kontakt bestyrelsen

                             Kontingent indbetales på konto 5381-0507406

Opdateret d. 28.3.2015