: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2015 i hospitalets gamle festsal.

Der var 12 fremmødte.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Diverse udvalgs beretning. Hvis der er nogen udvalg
4. Kassereren aflægger regnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelse. På valg er Sine Christiansen, Max Christensen og Bjarne Møller
7. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 28/03-2011)
8. Eventuelt 1. Valg af dirigent:
Bjarne Møller blev valgt.

2. Formandens beretning:
Ulrik berettede om sit første år som formand og bestyrelsens arbejde.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Diverse udvalgs beretning:
Turudvalget fortalte om sæsonens ture, små som store.

4. Kassereren aflægger regnskab:
Kassereren var ikke tilstede hvorfor formanden fremlagde regnskabet, som viste et indestående på kr. 7.588,12 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent hvilket blev vel modtaget og vedtaget.

6. Valg til bestyrelse:
På valg er Sine Christiansen, Max Christensen og Bjarne Møller Sine Christiansen ønskede ikke genvalg. Erling Faber blev herefter enstemmigt valgt som kasserer. Øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt.

7. Indkomne forslag:
Der var et forslag om at hjemmesiden skulle nedlægges, da der ikke var meget trafik på den.
Det blev vedtaget at hjemmesiden skulle opdateres og fortsætte med Bent Hvolby som Webmaster.
Bestyrelsen havde lavet turplan til den kommende sæson, hvilket blev modtaget med applaus.

8. Eventuelt:
Her blev der drøftet løst og fast.
Dirigenten takkede for god ro og orden hvorefter bestyrelsen bød på smørrebrød.

Ref. Bent
                            

Opdateret d. 28.3.2015