: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

Generalforsamling i Motorpsyk. d.21 marts 2012

         Der var 11 fremmødte incl. bestyrelsen.

UT. blev overrasket og delvis handlingslammet over at formanden pegede på mig som dirigent og referant (flere af medlemmerne mente at Bent Hvolby nok havde skrevet referatet for 2012 trods at han ikke var tilstede) Jeg der er invalidepensionist og psykisk meget sårbar på den korte bane,kunne ikke forstå at det kunne give god mening,men mine protester blev overhørt og jeg blev enstemmigt valgt, gad vide om formanden frygtede at jeg ville stille op som formand,da han var på valg!!! og ville på den måde skræmme mig fra vid og sans,det lykkedes må man konstantere. Som man bør og gør takkede jeg for valget omend jeg syntes at mine MC kammerater nok kunne have vist lidt forståelse og hensyn til min psykiske tilstand,bare det ikke udløser et traume på den lange bane. Jeg kunne oplyse at generalforsamlingen var indkaldt efter formalia.

 1. Punk 1. formandens beretning.
  Erik Sindal oplæste sin beretning om året 2011,han syntes det havde været et godt år,med mange fremmødte til de ugentlige ture,kunne også berette om en rigtig god Norges tur og ikke mindst sommerhus turen,fortalte at han ikke selv havde deltaget så meget idet at hans egen MC. var opstallet i vores værksted og var p.g.a. tagarbejde spærret inde da der var opsat stillads foran porten til værkstedet. Nævnte også det store arbejde bestyrelsen havde udført i årets løb og om tilgang af nye medlemmer,var ikke meget for at oplyse navnene på de nye,det virkede lidt mærkeligt. Beretningen godkendt med store klapsalver.

 2. Punkt 2. turudvalget hvis der er et turudvalg
  Ulrik oplyste at han havde tur planen klar for 2012,men havde brugt en ikke opdateret medlemsliste,så der var flere der havde tur som ikke er medlem mere og ikke været i flere år,men Ulrik laver en ny turliste snarest.
  Erik Leth og Bjarne fortalte om Norgesturen 2012 d.7 til 10 juni nærmere information senere,men turen går til Stavanger og en pris på ca 11-12oo kr. er ikke urealistisk. Turudvalget fik en stor klapsalve og godkendt beretning.

  Punkt 3. Kasserens regnskab.
  Signe Gennemgik regnskabet og kunne oplyse at formuen i klubben er på 10.000 kr. + evt restance fra medlemmer der endnu ikke havde betalt kontingent for 2011, Signe foreslog at kontingentet skulle være uændret dvs.120 kr. årligt hvilket blev modtaget med store klapsalver og regnskabet godkendt.

  Punkt 4. Valg til bestyrelsen.
  Erik Sindal og Ulrik var på valg,de blev enstemnigt valgt uden modkandidater og fik aftenens største klapsalver.

  Punk 5. Indkomne forslag
  Erik Leth havde et forslag om faste beløb til ture fra klubbens formue,det kunne være 1000 kr pr. tur,dette blev diskuteret meget,Signe og Erik Sindal mente at det ville dræne klubbens formue på få år set i lyset af at der kun er 18-19 medlemmer og der bliver brugt en del penge på mad og drikkelse til generalforsamlingen og julearr. Erik Sindal holdt en længere moral prædiken om at hvis der blev givet 1000kr til f.eks. Norgestur, at medlemmerne ikke kunne styre sig på færgen og måske kunne finde på at drikke øl for for alle pengene og vi skulle jo vide at alkoholpromillen i Norge er 0,dette fremkaldte en heftig diskution,men det hele endte med at der skulle ansøges om penge til ture, og kasseren ville se posetivt på ansøgningen, så det lød som at ansøgningen ville blive godkendt og alle var glade.

  Punkt 6. Eventuelt
  Bjarne udtrygte ønske om evt. at låne vores lift med hjem,men den var vist så tung at den ikke kunne flyttes fra værkstedet,måske stilladset stadig står foran porten,der var forslag om at få lavet nøgler til alle medlemmer,dette ville Erik Sindal tænke over om det var en mulighed,måske det går i udvalg.
  Erik Sindal den stakkels mand,blev udsat for ham, et ubehageligt spørgsmål,stillet af UT.på foranledning af flere medlemmer,om hvordan det gik med vores værksted om der snart skulle ordnes og males,Erik Sindal oplyste at han på syvende år stadig arbejdede på sagen,om at få noget op at stå !!!!!!!!

  Generalforamlingen afsluttet og jeg takkede for god ro og orden og god diskutions lyst,herefter var klubben vært ved smørrebrød, vand og øl,alt gratis.

  Referant: Benny Stenholt
                              

Opdateret d. 28.3.2015