: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

Generalforsamling 2011
Referat fra generalforsamlingen
i
Motorpsyk
den 23. marts 2011 kl. 19.00
Dagsorden
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Diverse udvalgs beretning. Hvis der er nogen udvalg.
  4. Kassereren aflægger regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse. På valg er Sine Christiansen, Max Christensen og Bjarne Møller.
  7. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 28/03-2011)
  8. Eventuelt.
1. Valg af dirigent.
Ved tidligere generalforsamlinger havde formanden udvist udtalt grad af nepotisme og en beklagelig mangel på nytænkning. Men belært af tidligere tiders voldsomme kritik af at han altid fik manipuleret sin svoger Gert ind som ordstyrer på trods af det kaos og anarki dette valg altid medførte foreslog formanden til alles overraskelse, at en falleret pamper fra en anden forening skulle være ordstyrer De fremmødte blev totalt overrumplede af denne taktiske manøvre, så ingen evnede at gøre indsigelse. Jesper Priskorn blev derfor valgt som ordstyrer uden modkandidat. Og pavestolt var han over den tillid der herved vistes ham.

Formanden ville også have valgt en referent, selv om dette betroede hverv indiskutabelt henhørte til bestyrelsens arbejde og ikke var et hverv som kunne uddelegeres.
Igen glimrede formanden ved sin mangel på situationsfornemmelse og evne til at drage læring af tidligere års oplevelser. Men alligevel pålagde han atter et enfoldigt menigt medlem at skrive referatet, på trods af at denne ved flere lejligheder havde glimret med udtalt slendrian.
Medlemmet forsøgte at undslå sig for den store og krævende opgave og brugte op til mange dårlige undskyldninger for den tidligere udviste slendrian. Men alle de fremmødte kiggede den anden vej og protesterede ikke i glæde over at de så selv slap for opgaven. Staklen opgav at gøre indsigelse mod dette formandstyranni og affandt sig derfor lidende med sin skæbne.
Ordstyreren tog derefter over. Fik dog ikke konstateret om formalia var i overensstemmelse med vedtægterne. Nogen hævdede at det var i orden og der blev således ikke boret yderligere i dette vigtige emne. De fremmødte er nok begyndt at få en afslappet holdning til formalia efter mange års anarki og kaos med formandens svoger som ordstyrer.
De fremmødte kunne også konstatere, at tidligere møders anarki og kaos nu var blevet afløst af en laizzez fair holdning fra bestyrelse og ordstyrer. Flere sad tilbage og betragtede det noget beskedne fremmøde og mente, at ikke alle medlemmer var blevet indkaldt i henhold til vedtægterne. Dette ignorerede ordstyreren fuldstændigt. Og kassereren sad blot og frydede sig over, at udgiften til smørrebrød og øl så blev mindre hvis der ikke kom så mange.

Jesper gav herefter ordet til formanden, som skulle aflægge bestyrelsens beretning.

2. Formandens beretning.
Formanden lagde som sædvanlig ud med at tale om den store arbejdsbelastning og svære traume det er for ham at skulle lede klubben gennem tiden mellem generalforsamlingerne. I tavshed og manglende deltagelse påhørte forsamlingen denne higen efter ros fra medlemmerne.
Men rundt i forsamlingen lyste det ud af ansigterne på folk, at de sad og tænkte om formanden da ikke snart kunne komme til sagen. Og det gjorde han så.
Beretningen var ekstremt tynd og intetsigende, nærmest som om bestyrelsen ikke havde lavet noget hele året og ikke var engageret i de aktiviteter som pøbelen havde gang. Det virkede som om, at den kendsgerning at formanden ikke var på valg i år fik ham til at slappe betydeligt af og tro at han kunne slippe nemt om ved beretningen. Havde nok ikke overvejet den mulighed at han kunne få et mistillidsvotum.
Så for at imødegå en sådan reaktion overrumplede formanden endnu en gang de fremmødte og skyndte sig at starte en præsentationsrunde. Vel overstået havde de fremmødte glemt alt om beretningen.

De få spagfærdige spørgsmål, som enkelte dristede sig til at stille blev mødt med dræberblik og isnende tavshed. Beretningen blev godkendt.

3. Diverse udvalgs beretninger.
Her var det turudvalget - Ulrik - som kunne berette om succesfulde arrangementer med god deltagelse. Ulrik laver en ny turliste og dagene bliver som forrige år - onsdage før ferien, turfri i juli og torsdage efter ferien. Alle fandt at forrige års arrangementstider var meget fine, og ingen fandt således grund til at ændre på dette.
Ved sidste års generalforsamling fik Bent i opdrag at redde foreningens hjemmeside. Webmasteren havde nu forventet en larmende applaus over han store arbejde, indsats og genialitet. Hans skuffelse var stor da der kun var larmende stilhed.

4. Kassereren aflægger regnskab.
Kassereren gennemgik det komplicerede regnskab post for post med en så grundig detaljeringsgrad, at næsten alle medlemmer kunne forstå det. Ved tidligere generalforsamlinger var der et forsagt men kværulantisk medlem som dristede sig til at stille spørgsmål til regnskabet. Og minsandten om denne kværulant endnu engang skulle føre sig frem. Dirigenten satte regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Her havde bestyrelsen den glædelige nyhed at vi ikke skulle pålignes et større kontingent, så kontingentet er fortsat kr. 120,- om året.

6. Valg til bestyrelse.
Formanden og Ulrik var ikke på valg. Men Sine, Max og Bjarne blev genvalgt.

7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag rettidigt.

8. Eventuelt
Som vanligt blev dette punkt startskuddet til en usorteret og ukontrolleret snak i øst og vest, som selv den bedste referent ikke ville være i stand til at referere og ordstyreren lod anarkiet råde og herske. Men det lykkedes for ham - mod forventning - at få afsluttet generalforsamlingen, hvorefter der blev serveret smørrebrød.

                            

Opdateret d. 28.3.2015