: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

 
Generalforsamling 2010

Referat fra generalforsamlingen i
Motorpsyk
den 23. marts 2010 kl. 19.00

Dagsorden
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Diverse udvalgs beretning. Hvis der er nogen udvalg.
  4. Kassereren aflægger regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Sindal, Ulrik Jørgensen.
  7. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest tirsdag den 16/03-2010)
  8. Eventuelt.

Bestyrelsen havde en afslappet holdning til det annoncerede starttidspunkt, men med en del forsinkelse bød formanden velkommen til de mange fremmødte.

1. Valg af dirigent.
Formanden udviste som vanlig en udtalt grad af nepotisme og en beklagelig mangel på nytænkning og foreslog sin svoger Gert som ordstyrer i lighed med tidligere år, på trods af at Gert ved flere generalforsamlinger nærmest forårsagede kaos.
De fremmødte turde ikke sige formandens ønske imod og så sig derfor nødsaget til at godtage Gert som ordstyrer.

Formanden ville også have valgt en referent, selv om dette betroede hverv indiskutabelt henhørte til bestyrelsens arbejde og ikke var et hverv som kunne uddelegeres.
Igen glimrede formanden ved sin mangel på situationsfornemmelse og evne til at drage læring af tidligere års oplevelser.
Men alligevel pålagde han atter samme menige medlem som tidligere år at skrive referatet, på trods af at denne ved flere lejligheder havde glimret med udtalt slendrian.
Medlemmet forsøgte at undslå sig for den store og krævende opgave og brugte op til mange dårlige undskyldninger for den udviste slendrian.
Men alle de fremmødte kiggede den anden vej og protesterede ikke i glæde over at de så selv slap for opgaven.

Ordstyreren tog derefter over og konstaterede, at generalforsamlingen var næsten rettidigt indkaldt. At ikke alle medlemmer var blevet indkaldt ignorerede ordstyreren. Han glædede sig formentlig over, at udgiften smørrebrød og øl så blev mindre hvis der ikke kom så mange.
Endvidere måtte det igen i år konstateres, at formanden ikke havde taget ved lære af tidligere års kritik af den udtalte fejlgenbrug af tidligere års indkaldelser til generalforsamlingen.
Gert gav herefter ordet til formanden, som skulle aflægge bestyrelsens beretning.

2. Formandens beretning. Formanden lagde som sædvanlig ud med at tale om den store arbejdsbelastning og svære traume det er for ham at skulle lede klubben gennem tiden mellem generalforsamlingerne. I tavshed og manglende deltagelse påhørte forsamlingen denne higen efter ros fra medlemmerne.
Men rundt i forsamlingen lyste det ud af ansigterne på folk, at de sad og tænkte om formanden da ikke snart kunne komme til sagen.
Og det gjorde han så.
Startede med at fortælle om de mange sider han havde skrevet til beretningen.
Erkendte dog i samme åndedrag, at han ikke turde læse alt dette op af frygt for ikke at blive genvalgt. Så han fik aflagt beretningen i ganske få ord.
De få spagfærdige spørgsmål, som enkelte dristede sig til at stille blev mødt med dræberblik og isnende tavshed.
At klubben havde 10 års jubilæum havde bestyrelsen ikke tænkt sig at der skulle gøres meget fest ud af.
Generalforsamlingen var i år flyttet til en tirsdag, da medlemmer på forrige års generalforsamling havde bedt om at få den flyttet, da den kolliderede med andre aktiviteter om onsdagen. Selv om ugedagen blev ændret i år mødte disse medlemmer dog ikke op.
Beretningen blev godkendt.

3. Diverse udvalgs beretninger.
Her var det turudvalget - Kim og Ulrik - som kunne berette om succesfulde arrangementer med god deltagelse. Kim havde forlods meddelt, at han desværre så sig nødsaget til at sige nej tak til hvervet fremover. Ulrik laver en ny turliste og dagene bliver som forrige år - onsdage før ferien, turfri i juli og torsdage efter ferien.

Kreativiteten ved tilrettelæggelse af arrangementer har været af meget fin beskaffenhed.

Hjemmesiden har hidtil sorteret under turudvalget. Heller ikke her har der hersket mangel på kreativitet og aktivitet. Det har så haft den ulempe, at hjemmesiden er blevet inficeret med orm og virus. Det har fået vores Webhotel til at lukke for tilgangen og advarsler på Google mod at besøge siden. Der har været mange velmenende tilbud om at hjælpe Ulrik med at få siden i gang igen, men tilbudene har desværre ikke medført aktiv indsats fra disse velmenende mennesker.

Men så kom frelsen på generalforsamlingen. Bent tilbød på vanlig overbærende og arrogant facon hurtigt at ordne det lille problem, hvilket så blev givet i opdrag til Bent, som sad og solede sig i den grænseløse beundring over hans genialitet, der var at se i øjnene på de fremmødte. Der er nu begrundet håb om at siden er "oppe at køre" inden for 14 dage, formentlig i nyt design.
Der vil så der være mulighed for at se den nye turliste og første køredag.

4. Kassereren aflægger regnskab. Kassereren gennemgik det komplicerede regnskab post for post med en så grundig detaljeringsgrad, at næsten alle medlemmer kunne forstå det. Ved tidligere generalforsamlinger var der et forsagt men kværulantisk medlem som dristede sig til at stille spørgsmål til regnskabet. Og minsandten om denne kværulant endnu engang skulle føre sig frem. Dirigenten satte regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Her havde bestyrelsen den glædelige nyhed at vi ikke skulle pålignes et større kontingent, så kontingentet er fortsat kr. 120,- om året.

6. Valg til bestyrelse.
Formanden var på valg. Han erklærede, at han ikke ville gå frivilligt og at han gerne gik ind i et kampvalg om den prestigefyldte formandspost. Han var synligt nervøs, da et medlem forud havde meddelt, at han ville stille op til kampvalg
Heldigvis havde dette medlem så meget pli, at han ikke ville bringe formanden i den kedelige situation at måtte lide nederlag i et kampvalg, så han trak sig og formanden blev således genvalgt.
Ulrik var også på valg og blev ligeledes genvalgt.

7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag rettidigt.

8. Eventuelt
Som vanligt blev dette punkt startskuddet til en usorteret og ukontrolleret snak i øst og vest, som selv den bedste referent ikke ville være i stand til at referere og ordstyreren lod anarkiet råde og herske.
Men det lykkedes for ham - mod forventning - at få afsluttet generalforsamlingen, hvorefter der blev serveret smørrebrød.

                            

Opdateret d. 28.3.2015