: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

 
Generalforsamling 2007

Referat fra generalforsamlingen i
Motorpsyk
den 13. marts 2007 kl. 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Diverse udvalgs beretning.
  4. Hvis der er nogen udvalg.
  5. Kassereren aflægger regnskab.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Sindal, Jørgen Pedersen.
  8. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 09/03-2005).
  9. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte, og skyndte sig at erkende, at han ganske vist som beskrevet i referatet fra 2006 havde fået røde ører over den pinlige og ugæstfrie opførsel han havde udvist på sidste års generalforsamling, ved at glemme at få de "gamle" medlemmer præsenteret for de nye. Så det var en stærkt brødebetynget formand, der nu skyndte sig at få sat gang i en præsentationsrunde for alle.

I starten af generalforsamlingen kunne medlemmerne nu opleve en formand, som umiddelbart virkede til at være blevet mere rund. Både psykisk som fysisk. Og formanden erkendte da også, at han nødtvungent havde været ude at købe en russisk "motorcykel" med solide forstærkninger, som kan bære hans korpus.

Men formanden virkede alligevel helt stolt over at have fået anskaffet et på alle måder primitivt transportmiddel. Så stolt, at han slet ikke kunne se alle de overbærende smil rundt om bordene.

I præsentationsrunden kunne alle medlemmerne kort og præcist præsentere sig selv og deres maskine, bortset lige fra formanden, som var meget ked af at indstille sin talestrøm på trods af adskillige buh-råb fra salen.
Men til sidst lykkedes det dog for forsamlingen at få lukket munden på formanden så alle kunne blive præsenteret.
Efter en næsten vellykket præsentationsrunde gik formanden over til at udkommandere et menigt medlem til at være referent.

Formanden gik herefter over til dagsordenens punktet

Valg af dirigent.
Formanden udbad sig forslag til en dirigent. På bedste skolemesterfacon skuede han ud over forsamlingen, som alle havde meget travlt med at se ned eller væk fra formanden, hvorefter formanden begyndte at fremsætte trusler.
Da dette heller ikke havde nogen virkning proklamerede han så, at Knud skulle være referent. Alle åndede lettet op, undtagen Knud, han tog sig uheldigt ud.

Knud havde så ikke helt styr på om generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men han var helt sikker på at den var indvarslet. Og af frygt for repressalier fra formanden var der ingen i forsamlingen som turde gøre indsigelse. Herefter gik dirigenten over til punktet

Formandens beretning.
Selvom vedtægter og love beskriver, at det er bestyrelsens beretning der fremlægges fremturer formanden stadig med at det er formandens beretning.
Egentlig kunne han da heller ikk rigtig sige noget om arbejdsindsatsen i det forløbne år, men blot fremstamme noget usammenhængende om at det havde været et godt år med en fin tilgang af nye medlemmer

Dirigenten takkede herefter formanden for beretningen, og gik derfor straks over til at sætte beretningen til afstemning. Og beretningen blev godkendt.

Diverse udvalgs beretninger.
Her var det turudvalget som kunne berette om succesfulde arrangementer med god deltagelse. Udvalgsmedlemmerne mente at det nu måtte være tid med nye kræfter på posterne, så formanden udkommanderede derfor Ulrik til en af pladserne. Da den anden plads skulle besættes blev der dyb tavshed med mange flakkende blikke.
Formanden måtte derfor træde i karakter og tildele Kim den ærefulde anden plads.

Første tur bliver den 11. april kl. 18.00 fra tårnuret.

Kassereren aflægger regnskab.
Kassereren gennemgik det komplicerede regnskab post for post med en så grundig detaljeringsgrad, at næsten alle medlemmer kunne forstå det.
Alle sad og nikkede anerkendende over det flotte regnskabsresultat. Dirigenten satte regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent.
Her havde bestyrelsen den glædelige nyhed at vi ikke skulle pålignes et større kontingent, så kontingentet er fortsat kr. 120,- om året.

Valg til bestyrelse. Ingen af de menige bestyrelsesmedlemmer havde i årets løb gjort sig uheldigt bemærket, så forsamlingen fandt det forsvarligt at genvælge dem. Og endda med stort applaus.

Indkomne forslag.
Dirigenten forsøgte forgæves at få punktet ind, men formanden blandede sig helt utidigt i dirigentens opgave. Men efter en del mundhuggeri mellem dirigent og formand kom det endelig til forsamlingens kundskab at der var indkommet et forslag.
Det var egentlig ikke et forslag men et tilbud om at deltage i en tur til Portugal. Turen bliver i løbet af kort tid publiceret på hjemmesiden.

Eventuelt
Formanden prøvede gennem hele generalforsamlingen at fralægge sig ethvert ansvar for at hjemmesiden bliver opdateret. Forsamlingen blev adskillige gange opfordret til at levere materiale til hjemmesiden. Og der er da også et link på forsiden, så medlemmerne kan sende materiale og fotos direkte til webmaster uden at det hidtil har medført materialeindsendelse.

                            

Opdateret d. 28.3.2015