: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

 
Generalforsamling 2006

Referat fra generalforsamlingen i
Motorpsyk
den 16. marts 2006 kl. 19.00

Dagsorden
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Diverse udvalgs beretning. Hvis der er nogen udvalg.
  4. Kassereren aflægger regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse. På valg er Erik Sindal, Jørgen Pedersen.
  7. Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 09/03-2006).
  8. Eventuelt.
Som altid er generalforsamlingen det helt store tilløbsstykke i klubben.

Bestyrelsen havde en afslappet holdning til det annoncerede starttidspunkt, men med en del forsinkelse bød formanden velkommen til de mange fremmødte, og foreslog at de mange nye medlemmer præsenterede sig for de gamle medlemmer.
Efter denne præsentationsrunde var der en forsigtig forespørgsel fra et agtværdigt medlem i forsamlingen om ikke det ville være passende, at de gamle også præsenterede sig for de nye.
Her fik formanden røde ører over sin pinlige forglemmelse, men forsøgte at redde situationen ved at sige, at det var netop hvad han skulle til at foreslå.
Efter en således vellykket præsentationsrunde gik formanden over til at udkommandere et menigt medlem til at være referent, mens der samtidig faldt nogle fordømmende bemærkninger om manglende seriøsitet i tidligere referater.
Ved valget af dette års referent mente formanden, at der nu ville være garanti for en høj grad af objektivitet og akkuratesse i referatet.
Formanden gik herefter straks over til dagsordenens punkt

1. Valg af dirigent.
Set i lyset af at dirigenten på forrige generalforsamling kun forårsagede mindre kaos fandt bestyrelsen det forsvarligt igen i år at foreslå Gert som dirigent. Alle andre var lykkelige over at de ikke blev foreslået til dette vanskelige hverv, så alle skyndte sig at klappe, som tegn på at Gert var valgt.
Stolt som en pave modtog Gert valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men kritiserede det overdrevne genbrug af indkaldelsen til forrige generalforsamling.
Herefter gik dirigenten over til punkt

2. Formandens beretning.
Formanden lagde ud med at tale om den store arbejdsbelastning og svære traume det er for ham at skulle lede klubben gennem tiden mellem generalforsamlingerne. I tavshed og manglende deltagelse påhørte forsamlingen denne higen efter ros fra medlemmerne. Men rundt i forsamlingen lyste det ud af ansigterne på folk, at de sad og tænkte om formanden da ikke snart kunne komme til sagen.
Efterhånden gik det op for formanden, at der ikke var meget forståelse for påstanden om den stressede dagligdag som en klubformand har. Han blev herefter nødsaget til at berette om bestyrelsens og klubbens virke i det forgangne år. Og det kom hurtigt til at stå klart for forsamlingen, at bestyrelsen egentlig ikke havde lavet meget siden sidste generalforsamling. Og det blev da også anskueliggjort, at det reelt var turudvalget som havde præsteret den store indsats i det forgangne år.
Dirigenten takkede herefter formanden for beretningen. Men belært af den hidsige debat på sidste års generalforsamling, ville dirigenten ikke have beretningen til debat i år og gik derfor straks over til at sætte beretningen til afstemning. Og beretningen blev godkendt.

3. Diverse udvalgs beretninger.
Her var det turudvalget som kunne berette om succesfulde arrangementer med god deltagelse. Der var den sædvanlige debat om køretider m.m. og enden blev, at turudvalget laver en køreplan, som selvfølgelig bliver tilgængelig på hjemmesiden. Samtidig vil turudvalget maile til medlemmerne, når der er ved at være tid for en tur. Første tur er den 19. april kl. 18.00

4. Kassereren aflægger regnskab.
Kassereren gennemgik det komplicerede regnskab post for post med en så grundig detaljeringsgrad, at næsten alle medlemmer kunne forstå det. Ved forrige generalforsamling var der et forsagt medlem som dristede sig til at stille spørgsmål til regnskabet, men klare røster i forsamlingen erklærede, at det skulle ikke gentage sig i år. Det havde sin virkning for ingen dristede sig til at spørge ind til regnskabet.
Så alle sad og nikkede anerkendende over det flotte regnskabsresultat. Dirigenten satte regnskabet til afstemning og det blev enstemmigt godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Her havde bestyrelsen den glædelige nyhed at vi ikke skulle pålignes et større kontingent, så kontingentet er fortsat kr. 120,- om året.

6. Valg til bestyrelse.
Formanden var på valg. Han erklærede, at han ikke ville gå frivilligt og at han gerne gik ind i et kampvalg om den prestigefyldte formandspost. Heldigvis havde forsamlingen så meget pli, at de ikke ville bringe formanden i den kedelige situation at måtte lide nederlag i et kampvalg. Så ingen meldte sig som kandidat, og formanden blev således genvalgt. Jørgen meddelte derimod, at han ønskede at trække sig fra det krævende bestyrelsesarbejde, selv om han som efterlønner er den der har bedst tid. Men Jørgen fandt, at der nu måtte et generationsskifte til i bestyrelsen.
Så en af klubbens unge smukke kvinder - Sophie - var helt fremme i skoene for at blive valgt ind i bestyrelsen. Og hun blev så enstemmigt valgt da forsamlingen fandt, at det ville være gavnligt med flere unge kvinder i bestyrelsen som modvægt mod de gamle grå mænd, som hidtil havde siddet tungt på pladserne.

7. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag rettidigt, men bestyrelsen havde fået den ide, at gæstemedlemmerne nu skulle have en talsmand i bestyrelsen. Det vakte tydeligvis noget mishag i forsamlingen, som fandt forslaget overflødigt, hvorfor bestyrelsen måtte trække forslaget for ikke at få et nederlag.

8. Eventuelt
Forrige generalforsamling drøftede om vi skulle have et klubblad. Ulrik tilbød sig som redaktør, men i årets løb er der ikke kommet materiale så Ulrik kunne lave et blad, så forsamlingen vedtog, at vi ikke skal have et klubblad.
Selv om det blev drøftet og vedtaget under punktet eventuelt, tog dirigenten sig den frihed at bestemme at sådan noget kunne godt vedtages under eventuelt. Og at indsigelser imod dette ikke ville blive tolereret.
Forsamlingen nåede frem til at eventuelt stof fint kunne ligge på hjemmesiden.
Og dette var stikordet til at kaste sig over den uforberedte webmaster, med kritik af at der manglede både det ene og det andet.
Webmaster forsøgte spagfærdigt at tage til genmæle i forsøget på at forsvare sig. Webmaster bemærkede, at han ikke kunne agere selvstændigt, men at der lå et tungt ansvar på bestyrelsen, der måtte være mere aktiv med at få leveret materiale og information til hjemmesiden.
Og at det også lå som et tungt ansvar ved det enkelte medlem at levere materiale til hjemmesiden, så den bliver mere interessant.
Og så sad alle med røde ører undtagen webmaster, som havde lavet hvad han skulle.
Og så er der på alle sider et link til webmaster, hvis nogen skulle få lyst til at levere materiale til hjemmesiden.

                            

Opdateret d. 28.3.2015