: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

 

Referat fra generalforsamling
i
MOTORPSYK 2000
torsdag den 17/03-2005 Kl. 19.00
Industriværkstedet "Skovkanten´s kantine". På Psykiatrisk Hospital.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning.
 3. Diverse udvalgs beretning. Hvis der er nogen udvalg.
 4. Kassereren aflægger regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelse. På valg
  • Sine Christiansen,
  • Max Christensen,
  • Marianne Berg.
 7. Indkomne forslag.( Forslag skal være formanden i hænde senest torsdag den 10/03-2005.)
 8. Eventuelt
Gert blev foreslået og enstemmingt valgt med stor applaus.

Han takkede mange gange for det ærefulde hverv og den store tillid der herved vistes ham. Herefter konstaterede han, at generalforsamlingen muligvis var lovligt indvarslet, og gav straks formanden ordet til beretningen.

Formanden var tydeligvis rigtig i hopla denne aften og solede sig uhyre meget i begejstring over sin egen indsats og store aktivitetsudfoldelse i årets løb. Han talte og talte i een uendelighed, så medlemmerne så småt begyndte at sidde uroligt på stolene, som om de var mere interesserede i at få noget smørrebrød med tilhørende drikkevarer. Bl.a. fremhævede formanden vores nye værksted, de nye klublokaler og indkøb af en lift til værkstedet. Endvidere agiterede han ivrigt for at medlemmerne skulle melde sig frivilligt til det store renoveringsarbejde der nu forestår med at få omdannet en gammel brandstation til et supermoderne MC værksted. Det skinnede tydeligt igennem, at han mente sig fritaget for at tage del i dette arbejde, da han nu gennem hele året havde udøvet den store kunst at drive foreningen gennem alle genvordighederne i årets løb.

Men kun ganske få erklærede sig parate til at yde en indsats for fællesskabet.

Formanden fortsatte sin talestrøm og i det fortsatte forsøg på at tage æren for alt arbejdet i årets løb, var der en enkelt som dristede sig til at forespørge, om ikke det var bestyrelsens beretning og indsats han fremlagde.

Herefter blev formanden noget tavs og skyndte sig at få beretningen til debat.

Herunder blev der drøftet mangt og meget og også emner som slet ikke vedrørte beretningen.

Dirigenten havde sit store mas med at holde gemytternes talelyst nede, men nåede dog frem til at få beretningen til afstemning, hvorefter den godkendtes.

Næste punkt var beretning fra diverse udvalg. Formanden var ikke helt sikker på om der var nogen aktive udvalg, så det punkt blev behændigt afsluttet.

Dirigenten gav herefter ordet til kassereren, som aflagde beretning om regnskabet. Det viste sig, at kassereren ved sine glimrende forretningsmæssige dispositioner havde forøget klubbens formue i betydelig grad. Det vil nok vise sig vanskeligt når den tid kommer at finde en anden, som kan levere samme økonomiske succes.

Så selvfølgeligt blev regnskabet godkendt med jubelråb og stående applaus som næsten ingen ende ville tage.

Men igen måtte dirigenten træde i karakter og få forsamlingen til at falde til ro.

Næste punkt var kontingentet. Atter blev der vild jubel, da kassereren kunne meddele at man endnu et år ville holde kontingentet i ro. Så endnu engang blev der bragende klapsalver og medlemmerne begyndte sågar at lave bølger, så dirigenten havde det allerstørste besvær med at få medlemmerne ført frem til næste punkt, som var valg af bestyrelsesmedlemmer.

Med e fine resultater og den store indsats var der overordentlig stor tilfredshed med bestyrelsesmedlemmerne, hvorfor de alle blev genvalgt

Under næste punkt var der forslag om at klubben får sit eget domæne til hjemmesiden. Ikke fordi nogen havde problemer med at udnytte nuværende tossegode domæneejers velvilje til at stille sit domæne til gratis rådighed for klubbens hjemmeside, men mere fordi ikke alle havde evner til at finde hjemmesiden.

Klubbens nye URL er herefter      www.motorpsyk.dk

Og så var der den evindelige diskussion om køretider. Den var meeeget laaaang, som sædvanlig. Og indsatsen for at tilgodese alle er næsten som at forenen olie og vand. Men datoerne for de nye køretider vil blive annonceret på hjemmesiden.

Og som en nyskabelse - ja, bestyrelsen er skam helt fremme i skoene - så er der nu åbnet mulighed for at kontingentet kan betales via Netbank, for de som er utrygge ved at skulle gå rundt med mange kontanter
Kontonr. vil også blive annonceret på hjemmesiden.

Med indkaldelsen var der også en opfordring til at medbringe penge til at betale kontingent. Og som sædvanlig var der også nogen, som ikke havde fattet denne opfordring, og de blev i al offentlighed straffet ved ikke at få udleveret medlemsbevis. Gabestokken er herefter blevet genindført i klubben, men så kan de vel snart lære det!

Endelig! Nu kunne medlemmerne få noget at spise og drikke og det var jo grundlæggende nok derfor så mange mødte op.

                            

Opdateret d. 28.3.2015