: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

 

Referat fra generalforsamling i
MOTORPSYK 2000
mandag den 22/03-2004 kl.19.00
i Dameværelset i tårnbygningen.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Diverse udvalgs beretning.
  4. Kassereren, aflægger regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen. På valg Erik Sindal Jørgen Petersen
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Ad. 1 - Valg af dirigent.
Marianne blev valgt til dirigent

Ad. 2 - Beretningen.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, selvom han i dagsordenen vil have det til at fremstå, som om det er hans beretning. Heldigvis udviste de fremmødte så meget storsind, at de ikke lod sig påvirke af formandens begyndende storhedsvanvid.
Bestyrelsen kunne ikke fremvise de store resultater fra den forgangne sæson, så formanden talte meget og længe i et forsøg på at skjule denne kendsgerning.
Men 2 bestyrelsesmøder var det blevet til i det forgangne år.
Bestyrelsen fremhævede deres intensive indsat gennem det sidste år for at få et værksted. De fremmødte kunne blot konstatere, at der faktisk ikke var sket noget som helst. Bestyrelsen undskyldte sig med, at den var oppe imod stærke kræfter.
Men bemærkelsesværdigt er det, at bestyrelsen trods alt har taget nogle initiativer, selvom de ikke har ført til noget resultat. Og bestyrelsen har omsider fået styr på hvem der er på valg og hvornår. Klubben har mistet nogle medlemmer, mest pga flytning og bopæl langt borte. Til gengæld kunne vi hilse på og byde velkommen til 3 nye medlemmer. Beretningen blev herefter sat til afstemning og godkendt med stort applaus.

Ad. 3 - Beretning fra diverse udvalg.
Antallet af aktivitetsudvalg var afgjort til at overskue. Især hæftede interessen sig for turudvalget.
Nogle var af den opfattelse, at dette udvalg blev nedlagt ved sidste generalforsamling, da der blev udfærdiget en turliste hvorfor turudvalget blev overflødigt. Men formanden fastholdt at dette ikke var tilfældet, og at turudvalget derfor fungerede i bedste velgående. Bibi var derfor meget overrasket over, at hun fortsat var formand for dette udvalg, på trods af at de øvrige udvalgsmedlemmer ikke var i klubben længere. Men hun accepterede at fortsætte på denne meget vigtige tillidspost.

Ad. 4 - Regnskabet.
Vores kasserer Sine fremlagde regnskabet. Ganske vist fremgik det ikke, at der havde været foretaget revision.
Men efter en gennemgang af regnskabet blev dette også godkendt.
Og kassereren kunne samtidig oplyse, at klubben nu havde fået en konto i Arbejdernes Landsbank, hvor klubbens formue nu opbevares.
For de som måtte have interesse i at betale via Homebanking er reg.nr. 5381 og kontonr. er 0507406.

Ad. 5 - Fastsættelse af kontingent.
Med baggrund i vores gode økonomi vedtog man at fastholde det nuværende kontingent på kr. 120,- pr. medlem pr. år.

Ad. 6 - Valg.
Formanden - Erik - var på valg. Der var sønderlemmende kritik af formandens vanrøgt af sin mc, især med øje på de fatale rustangreb der var på hans MC. Alle fordømte formandens misligholdelse af hans mc. Ved forrige generalforsamling blev det allerede påpeget, at af hensyn til klubbens renomme og fortsatte tilstrømning af nye medlemmer, var det væsentligt, at han nu lettede sig fra den magelige og henslængte position foran fjernsynets underlødige programmer og tog vedligeholdelsen af hans gamle Yamaha mere seriøst. Klubbens medlemmer fandt det særdeles uholdbart, at netop formanden udviste en så slap holdning, når alle andre medlemmer brugte så meget tid på at pleje og pusle om deres mc, så de altid fremstår som nye maskiner.
Men heldigvis for formanden er klubbens medlemmer særdeles lang- og tålmodige - for ikke at sige overbærende - så derfor fik han endnu en chance for at stramme sig an. Der var ellers lagt op til kampvalg om formandsposten, men besindige klubmedlemmer fik manet den iltre forsamling til ro, med opfordring til at give formanden endnu en chance.
Da formanden er særdeles ivrig for at beholde sin taburet, med det særdeles attraktive bestyrelseshonorar, lovede han ydmygt bod og bedring med løfte om, at hans mc snarest ville blive plejet og passet og senest næste generalforsamling vil fremstå som et pragteksemplar til gavn for klubbens image. På den baggrund blev han så genvalgt.

Jørgen var også på valg. Forsamlingen konstaterede også her en grusom mangel på forståelse for vigtigheden af at bestyrelsen fremstår med prægtige og velholdte maskiner. Jørgens mc står stadig i adskilt stand uden at der i det forløbne år er sket en renovering af hans BMW. Forsamlingen udtrykte deres bekymring for om Jørgen grundlæggende var på niveau med scooter ejere.
Her var der også rift om hans bestyrelsespost. Men Jørgen fik - igen foranlediget af de mest besindige klubmedlemmer - chancen for endnu en gang at oppe sig af hensyn til klubbens rennomme. Så derfor blev han genvalgt, ikke på grund af hans arbejdsindsats i bestyrelsen, men mere fordi generalforsamlingen havde medlidenhed med hans fortvivlelse over en eventuel eksklusion.

Ad. 7 - Indkomne forslag:
Det fremgik ikke klart om der var indsendt forslag fra medlemmerne eller om bestyrelsen selv havde nogle forslag. Men den kommende sæsons aktiviteter blev drøftet og forsamlingen nåede frem til at vi fortsat kører en gang ugentlig, men onsdag er ikke længere fast dag.
Derimod prøver vi at skifte mellem ugens fire første dage således, at de der har skiftehold eller vagter på bestemte dage/tidspunkter altid vil kunne finde en dag hvor de kan køre med.

Endvidere flytter vi afgangen fra Tårnet fra kl. 18.00 til kl. 19.00. Dette gør vi af hensyn til de som har vanskeligt ved at frigøre sig fra andre forpligtelser til kørsel kl. 18.00

Første kørselsdag bliver tirsdag den 13.04.2004 kl. 19.00.

Køretiderne vil snarest blive lagt på vores hjemmeside. Adressen er

http://www.hvolby.dk/mcindex.html

Da vi på denne måde korter aftenen ned skal det understreges af vi kører kl. 19.00 præcis.

Herudover blev det også drøftet, om vi skulle køre om søndagen til Truust kro. Der blev ikke truffet beslutning om dette. Men køres der mødes vi kl. 11.45 og kører kl. 12.00 præcist.

Og endelig er der Århusparaden den 29.05.04 hvor vi gerne skulle deltage med så mange som muligt.

Bestyrelsen laver ny medlemsliste med tlf.nr. og mailadresser. så vi til hver en tid kan maile rundt og høre om nogen har lyst til andre ture eller hvad vi nu kan finde på.

Ad. 8 - Eventuelt.
Her var vist ikke noget til referatet

                            

Opdateret d. 28.3.2015