: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

 
Referat
fra
Generalforsamling
i
MotorPsyk2000
den 18. marts 2003

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Diverse udvalg aflægger beretning
 4. Kassereren aflægger regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen startede med medlemmernes indtagelse af det lækre smørrebrød, som formanden havde kommanderet sin kone til at smøre. Der var stor tilfredshed med dette, især at vi ikke skulle vente til efter generalforsamlingen med at spise.

Da alle mætte, tilfredse og let slørede af det medfølgende humleprodukt var klar til den egentlige generalforsamling, bød formanden velkommen til de fremmødte og foranledigede valg af en dirigent.

Erindringen om Max's suveræne indsats som dirigent på tidligere generalforsamlinger fik straks forsamlingen til at pege på og vælge Max som dirigent.

Max, som dybt rørt over denne tillid konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, på trods af at alle medlemmer ikke havde fået en indkaldelse til generalforsamlingen, gav derefter ordet til formanden, som herefter gik i gang med at levere bestyrelsens beretning for det forløbne år. Herunder fik medlemmerne læst og påskrevet over deres tilbagelænede aktivitetsniveau.

Da formanden næsten var færdig med at aflægge beretningen, kom han pludselig i tanke om, at der vist også skulle vælges en referent. Meget valg var der nu ikke over dette, idet formanden egenhændigt udpegede forrige års referent til atter at være referent. Begrundelsen skulle være, at ovennævnte alligevel skrev hvad der passede ham.

Da disse formalia var veloverstået blev der åbnet op for en særdeles livlig og ustruktureret debat, som dirigenten kun med største møje kunne styre.

En debat, som bredte sig langt ind over de øvrige dagsordenspunkter.

Det er bemærkelsesværdigt, at det alligevel lykkedes at nå frem til en enighed om den kommende sæsons aktiviteter.

 1. Vi kører hver onsdag kl. 18.00, hvor vi mødes under uret på Psykiatrisk Hospital. Første gang den 9. april 2003 kl. 18.00
 2. Alle er på skift forpligtet til at arrangere en tur på en onsdag. Referenten blev bemyndiget til at lave en navneliste, som viser hvem der er arrangør på hvilken dato. Der er selvfølgelig stor frihed til at bytte indbyrdes, hvis den pålagte dato findes ubekvem, for den turansvarlige. Såfremt der byttes er der pligt til at underrette formanden derom.
 3. Udover det tvunge hverv som turarrangør, er der stor frihed til at arrangere yderligere ture. Har man lyst til at arrangere sådanne ekstra arrangementer, skal det meldes ind til Webmaster, som sætter det på hjemmesiden. Alle kan således se, hvad der er mulighed for. Vil man deltage i det påtænkte arrangement skal man melde sig til hos den aktuelle arrangør. Deadline for tilmelding bestemmes af arrangøren.
 4. Herefter blev det eksisterende turudvalg nedlagt.
 5. Arrangørlisten vil være tilgængelig på hjemmesiden og derudover sørger formanden for, at alle medlemmer får en oversigt.
Efter denne opslidende debat blev beretningen godkendt.

Formanden orienterede om, at vi i årets løb har sagt farvel til Leif og Uffe. Herudover blev det meddelt, at Johnny var blevet ekskluderet, fordi han aldrig deltog i aktiviteter, kun møder op til generalforsamlingen for at æde og drikke og for øvrigt aldrig har betalt kontingent.
Enkelte spagfærdige røster mente, at når man ikke betalte kontingent, kunne man jo heller ikke være medlem. Og når man ikke er medlem, kan man ikke blive ekskluderet.

Herefter var regnskabets time kommet. Vores nuværende kasserer er arbejdsmæssigt overbelastet, hvorfor han gerne ville undgå genvalg. Da hvervet er borgerligt ombud, var han selvfølgelig indstillet på, at han kunne se sig nødsaget til endnu en periode. Det blev selvfølgelig taget til efterretning, men forsamlingen var af den opfattelse, at man ikke skulle tale valg, når regnskabet skulle gennemgås.

Tallene blev nøje gransket, hvorefter regnskabet blev godkendt med enkelte anmærkninger.

Ved punktet kontingentfastsættelse foreslog bestyrelsen, at vi skulle fortsætte med uændret kontingent. Det var tale, som de fattige medlemmer kunne forstå, hvorfor dette forslag blev enstemmigt vedtaget med applaus.

Og så nåede vi frem til punktet valg. Igen blev det bragt på bane, at kassereren så mindeligt havde bedt om at blive fritaget for den tunge pligt. Det var ganske alvorligt, men heldigvis afbrød Marianne alvorsordene og nærmest tiggede om at få lov til at blive valgt ind i bestyrelsen.

Og så blev alle glade og valgte eenstemmigt Marianne som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Efter dette valg måtte bestyrelsen gå til bekendelse og indrømme, at den overhovedet ikke havde styr på, hvem der er på valg.
Dette på trods af, at der allerede i sidste års referat klart stod beskrevet hvem der skulle være på valg i 2003.

Så med henvisning til sidste års referat skal det atter anføres, at det er Sine, Max og Asger, som er på valg. Marianne blev valgt i stedet for Asger og der var ingen modkandidater til Sine og Max, som begge dybt rørte modtog genvalg og forsamlingens applaus.

For at hjælpe bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2004 kan det anføres, at det der er Erik og Jørgen der skal på valg.

Indkomne forslag. Formanden foreslog, at sidste års vedtægtsændring om at scootere kunne optages som medlem blev ændret tilbage til det oprindelige: at klubben kun er for motorcykler på "rigtige" nr.plader.

Årsagen til sidste års ændring var, at der var en scooterejer, som var meget ivrig for at blive meldt ind. Efter vedtægtsændringen har det på trods af store anstrengelser ikke været muligt at få scooteren til at melde sig ind.

Vi har fået tilsagn om at få stillet den gamle brandstation til rådighed som værksted. Der var derfor forslag om at indkøbe en lift og et værktøjsskab. Der blev vist flere forskellige tilbud frem. Man enedes om, at der skulle indkøbes brugte remedier.

Formandens forslag blev vedtaget med jubel.

Så kom vi til det spændende punkt "evt." Og det var her, at formanden endelig tog sig sammen til af præsentere de tre nye medlemmer. Det er Fusser, Erling og Anders. Fra hele forsamlingen blev de budt hjerteligt velkommen i vores lille klub.

Ref. Bent

                            

Opdateret d. 28.3.2015