: 
MOTORPSYK 2000
en motorcykelklub for psykiatriens ansatte
Skovagervej 2, 8240 Risskov


 
 
 
 
 
 

HONDA

SUZUKI

YAMAHA

NIMBUS

JAWA

  HARLEY
DAVIDSON

BMW  

  Referat af generalforsamling i
motorcykelklubben "Motorpsyk 2000"
den 21. marts 2002 i
Dameværelset på Psykiatrisk Hospital i Århus

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Diverse udvalg aflægger beretning.
  4. Kassereren aflægger regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

Formanden bød velkommen til de mange fremmødte og bad om forslag til dirigent.

ad. 1:
Max blev enstemmigt valgt, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og gav herefter ordet til formanden - Erik - som aflagde bestyrelsens beretning.

ad. 2:
Herunder kom formanden ind på de vellykkede arrangementer og ture - med større eller mindre tilslutning - der havde været i årets løb. Endvidere konstaterede formanden, at der er en stadig tilgang af nye medlemmer. Vi er nu 25 medlemmer.

Formanden har fået lavet medlemskort med medlemsnr., som uddeltes på mødet. Endvidere fik de fremmødte en ny medlemsliste. På grund af den hastige vækst i medlemstallet havde formanden ikke haft mulighed for at få lavet en opdateret medlemsliste, men vores energiske og ihærdige formand lovede forsamlingen at en sådan snarest ville blive lavet.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget med applaus.

ad. 3:
Klubben havde endnu ikke fået nedsat nogle udvalg, hvorfor beretning fra disse var indeholdt i formandens beretning.

ad. 4:
Kassereren - Asger - fremlagde regnskabet for kalenderåret 2001. Det er små midler vi opererer med, men alligevel så regnskabet fornuftigt ud.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med applaus.

ad. 5:
Bestyrelsen mente - set i lyset af det netop fremlagte og godkendte regnskab - at det ville være forsvarligt at fastholde det nuværende kontingentniveau, hvorfor bestyrelsen fremlagde forslag om at det årlige kontingent skulle forblive kr. 120,-.

Dette forslag blev modtaget med vild jubel og enstemmigt vedtaget.

ad. 6:
Valg til bestyrelsen:

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg og de var alle villige til genvalg. Alle tre blev herefter ved håndsoprækning og larmende bifald genvalgt uden modkandidater.

Med baggrund i foreningens og bestyrelsens unge alder, var tidligere konstitueringer ikke kommet helt på plads.

På generalforsamlingen herskede der derfor en smule tvivl om hvem var på valg.

Referenten har derfor tiltaget sig den kunstneriske frihed at tolke på valgresultatet og vedtægterne, således at der i lige år skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer.

Så derfor blev der på generalforsamlingen valgt to personer - Jørgen og Erik - til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

På generalforsamlingen i 2003 vil det så være Sine, Max og Asger der er på valg.

ad. 7:
Indkomne forslag:
Formanden orienterede om det kommende "Aarhus MC Parade" med opfordring til at så mange som muligt tilmeldte sig arrangementet. Klubben betaler deltagerprisen, som inkluderer en lodseddel, hvor førstepræmien har en værdi af kr. 5.000,-. Der var mulighed for allerede efter generalforsamlingen at tilmelde sig til formanden, men der vil fortsat være mulighed for at tilmelde sig hos formanden.

Arrangementet er for alle MC'ister - uanset køn, race, religion eller MC. Arrangementet starter i Tangkrogen kl. 10.00 den 4. maj 2002, men formanden var af den formening, at vi skulle mødes ved tårnbygningen kl. 12.00 for derefter at drage i samlet flok til Tangkrogen.

Formanden udsender nærmere når tiden nærmer sig!

GLÆD JER!!! Og reserver allerede nu datoen

Yderligere information wwww.chopperclub.dk under MC Parade

Bibi bragte i forslag, at hun gerne ville arrangere en lille seance for klubbens medlemmer den 2. april 2002.

Alle tog med kyshånd imod dette friske initiativ, hvorfor Bibi straks går i gang med at arrangere de nærmere detaljer.

GLÆD JER!!! Og reserver allerede nu datoen

Et andet forslag gik på, at det skulle være muligt for scooterejere også at være medlem i klubben.

Klubbens kriterier for medlemskab er bl.a. at man skal være i besiddelse af styrebrev til MC og have et tohjulet køretøj med "rigtige" nr.plader.

På baggrund af dette var der enighed om, at "rigtige" scooterejere også kan være medlem i klubben. Der blev dog givet udtryk for betænkelighed ved om disse scootere kunne give os baghjul!

Der var forslag om nedsættelse af et turudvalg. Turudvalgets opgaver er ikke at arrangere ture men alene at koordinere de forskellige turarrangementer. Men det afskærer selvfølgelig ikke turudvalget for selvstændigt at arrangere ture. Og det forventes fortsat, at de enkelte medlemmer tager initiativ til at arrangere ture i den sædvanlige høje standard. Men turudvalget bør involveres og orienteres.

Herefter gik vi over til valg af turudvalgets medlemmer. Der var stor interesse for at være med i dette udvalg, men da der kun skulle vælges tre måtte der et hårdt udskilningsløb til.

De heldige vindere af disse vigtige tillidsposter blev Bibi - Johnny - Egon.

Så kontakt en af dem så snart I får en god ide om en god tur!!

Debat om hjemmesiden:
Bent fremlagde vilkårene for vores hjemmeside. Såfremt vi vil have vores eget domæne
www.motorpsyk.dk

vil det koste klubben min. kr. 696,- årligt. Som det er nu ligger vores hjemmeside på Bent's private domæne, som stilles gratis til disposition for klubben. Adressen er derfor
www.hvolby.dk/motorpsyk.

Generalforsamlingen kunne godt leve med denne domæneadresse, vel især fordi de fremmødte var så fornærede, at de godt ville spare udgiften til et selvstændigt domæne.

Men hjemmesiden er beklageligvis lidt tynd. P.t. er der kun billeder af formandens legetøj samt af Bent's fine motorcykler. Bent er selvfølgelig ikke utilfreds med at han kan få lov til at blære sig ved at fremvise hans motorcykler m.v.

Men det er vores håb, at vi får alle vores motorcykler på hjemmesiden, sådan for at få lidt variation.

Så på generalforsamlingen fremkom en opfordring til at levere fotos af medlemmernes kære MC'er.

Såfremt der blandt medlemmerne er digitale fotos af deres MC kan de derfor sendes pr. mail til

bent@hvolby.dk

Hvis medlemmernes MC kun findes i papirformat er det ingen hindring. Send blot fotoet til Bent, som derefter scanner det ind, hvorefter du selvfølgelig får dit foto retur. Og det er ingen hindring hvis du selv er med på fotoet.

ad. 8:

Fra alle generalforsamlingens deltagere blev der givet udtryk for, at det var ganske uacceptabelt, at medlemmer - som havde tilmeldt sig generalforsamlingen - udeblev uden gyldig grund eller varsel.

Harmen var stor over at klubben skulle bestille fortæring til personer som udeblev uden gyldig grund.

Der var en længere debat om, at klubben burde sende en regning på den udgift som der reelt var, til fortæring m.v. til de der udeblev.

Debatten landede blødt med, at generalforsamlingen i referatet fik givet udtryk for deres utilfredshed med den manglende sociale fællesskabsfølelse, som enkelte medlemmer udviser, i håbet om at det ikke gentager sig.

Efter dette afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for den delvise ro og orden der havde hersket.

Ref. Bent Hvolby

Ovenstående er hvad referenten har fået nedfældet, på trods af det næsten totale anarki og den enorme tale/debatlyst der var.
I sandhed en særdeles fortvivlet opgave for dirigent og referent.

                            

Opdateret d. 28.3.2015